Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
3
3
0
0
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH ĐẮKNÔNG

​CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

CHỨC NĂNG
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động đối ngoại.

3. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

4. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xây dựng báo cáo công tác; tham mưu, phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

5. Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát.

6. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân.

7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.

8. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành.

9. Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc: Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.

10. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; giúp Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thẩm tra các văn bản do Ủy ban nhân dân trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

11. Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

12. Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giữ mối liên hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

13. Được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoạt động theo quy định.

14. Tham mưu, giúp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

15. Giúp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

16. Quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của cơ quan, của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

17. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện việc quản lý công chức, người lao động của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

 

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


 Hoàng Viết Chấn.jpg
                    CHÁNH VĂN PHÒNG

        ÔNG  HOÀNG VIẾT CHẤN

- Sinh ngày: 12/8/1962

- Quê quán: Vĩnh Thịnh – Vĩnh Lộc

  Thanh Hóa

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
 

 

Hân 1.jpg

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


ÔNG  VÕ VĂN HÂN


- Sinh ngày: 24/9/1959

- Quê quán: Hồ Xã - Vĩnh Linh - Quảng Trị

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


BÀ  THÁI THỊ TÚ ANH

- Sinh ngày: 20/11/1968

- Quê quán: Kỳ Tân - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài

   chính ngân hàng

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 
PHÒNG TỔNG HỢP
 
​STT
​Họ Và tên
​Chức vụ
​01 ​Trần Văn Sĩ
​Trưởng phòng
​02 Phạm Thị Thu Thủy​ ​Phó Trưởng phòng
​03 Hoàng Thanh Hòa​
Phó Trưởng phòng​
​04 Nguyễn Thị Vinh​ Chuyên viên​
​05 Vương Thanh Bảo​ Chuyên viên​
​06 Đỗ Huy Hải​ Chuyên viên​
07
Trần Thị Phương Thảo​ Chuyên viên​
08​ Hoàng Thị Hằng​ Chuyên viên​
​09 Nguyễn Ngọc Phương Trinh​ Chuyên viên​
 
PHÒNG THÔNG TIN - DÂN NGUYỆN
 
STT
Họ và tên
Chức vụ​
​01 Lê Hữu Thường​ Trưởng phòng​
02​ Trần Thị Thanh Tư​ Phó Trưởng phòng​
​03 Nguyễn Văn Kết​ Chuyên viên​
04​ Tần Nam Phong​ Chuyên viên​
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

​STT Họ và tên​ Chức vụ​
​01 ​Đàm Quang Hậu
Trưởng phòng​
​02 ​Tạ Thị Mỹ Phượng
Phó Trưởng phòng​
​03 ​Nguyễn Trịnh Trúc Linh
​Phó Trưởng phòng
​04 ​Đỗ Thị Thu Linh
​Chuyên viên
​05 ​Huỳnh Thị Kim Hương
​Văn thư
​06 ​Đàm Thị Hải
​Lưu trữ
​07 Ngô Lê Minh Thắng Nhân viên  Lái xe
​08 ​Nguyễn Văn Tài
Nhân viên  Lái xe
​09 ​Lê Đăng Tuấn
Nhân viên  Lái xe​
​10 ​Đàm Xuân Tuấn
Nhân viên  Lái xe
11​ Nguyễn Hữu Hải Nhân viên  Lái xe​
11​ Nguyễn Đình Đường​ Nhân viên  Bảo vệ
​12 Nguyễn Thị Diễm Thùy​ ​Nhân viên Phục vụ
​13 Phạm Thị Hải​ Nhân viên  Phục vụ
 

 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển