SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết web
Nghị quyết HDND
STT NỘI DUNG TÊN FILE
1 NQ 36/2019/NQ-HĐND điều chỉnh. bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020
Xem file
2 60/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Xem file
3 59/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem file
4 58/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file
5 57/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem file
6 56/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem file
7 55/NQ-HĐND Thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2020
Xem file
8 54/2019/NQ-HĐND Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thông qua chủ trương thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
Xem file
9 53/NQ-HĐND Thông qua Đề án phân loại đô thị Ea T’Ling, huyện Cư Jút là đô thị loại IV
Xem file
10 52/NQ-HĐND Về việc quyết định giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông
Xem file