Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kết luận Phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 6, thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh
Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
Trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
Triệu tập kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kết luận phiên họp Thường trực thường kỳ tháng 5 năm 2018
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh ngày 15/5/2018
Kết luận hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6
Trích trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 5 tại các huyện, thị xã
Kết luận Hội nghị trao đổi kinh nghiệm Thường trưc HĐND hai cấp tỉnh, huyện lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021
Trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh
Thông báo lịch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh
Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch giám sát về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về quản lý giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
Phân công chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh
Kết quả công tác Quí I, nhiệm vụ công tác Quí II năm 2018 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm HĐND 2 cấp lần thứ III
Kế hoạch tổ chức Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6
Thành lập đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh
Kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2018 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động tháng 01, kế hoạch tháng 02 năm 2018 của Văn phòng HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 5
Kế hoạch năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội
Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5
Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 5
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
6
1
1
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3