SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website
Tra cứu thủ tục các kỳ họp

Tài liệu kỳ họp thứ 8

STT NỘI DUNG TÊN FILE
I THÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNH
1 Triệu tập Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đăk Nông Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file
2 Dự Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file
II TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1 Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020
Xem file
2 Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Pháp chế HĐND tỉnh Đăk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file
3 Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem file
4 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
5 Tờ trình dự thảo nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
6 Tờ trình về việc sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh
Xem file
7 Tờ trình, về việc đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2016/NQ
Xem file
8 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
Xem file
9 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 tỉnh Đắk Nông
Xem file
10 Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông
Xem file
11 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông
Xem file
12 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
13 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Xem file
14 Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh Đắk Nông
Xem file
15 Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về việc Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
16 Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 032017NQHĐND ngày 2672017 của HĐND tỉnh Đắk Nông
Xem file
17 Tờ trình dự thảo Nghi quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
18 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
19 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
20 Bổ sung nội dung giải trình về Tờ trình về việc đề nghị thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030
Xem file
III BÁO CÁO CỦA UBND, CÁC NGÀNH
1 Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ; tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
Xem file
2 Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm
Xem file
3 Báo cáo Tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa III
Xem file
4 Kết quả triển khai thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Xem file
5 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021)
Xem file
6 Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Xem file
7 Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Đắk Nông
Xem file
8 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2019
Xem file
9 Báo cáo kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 07 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đăk Nông tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021
Xem file
10 Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Xem file
11 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Xem file
12 Báo cáo công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Xem file
13 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019
Xem file
14 Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2019
Xem file
IV BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HDND
1 Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị củ cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa III
Xem file
2 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND năm 2018
Xem file
3 Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn 2016 - 2021
Xem file
4 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Xem file
5 Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về việc Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
6 Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2018
Xem file
7 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
Xem file
8 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh Đắk Nông
Xem file
9 Báo cáo thẩm tra Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND tỉnh Đăk Nông
Xem file
10 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh
Xem file
11 Báo cáo thẩm tra Báo cáo phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của UBND tỉnh
Xem file
12 Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Xem file
13 Báo cáo thẩm tra nghị quyết về quy định mức trích từ các khoản thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Đăk Nông
Xem file
14 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Sáp nhập Sở ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh
Xem file
15 Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về điều chỉnh biên chế hành chính và nghị quyết các Hội có tính đặc thù năm 2019 tỉnh Đăk Nông
Xem file
16 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Xem file
17 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Xem file
18 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Xem file
19 Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND tỉnh
Xem file
20 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông đến năm 2030
Xem file
21 Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo Khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Xem file
22 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Xem file
23 Báo cáo kết quả giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh
Xem file
24 Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê địa bàn tỉnh Đăk Nông
Xem file
25 Thẩm tra tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của tỉnh Đăk Nông
Xem file
26 Thẩm tra Dự thảo nghị quyết ban hành Quy định các mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị , hội thảo quốc tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Xem file
27 Thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2018 tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm 2019
Xem file
28 Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Xem file
29 Dự thảo nghị quyết về việc bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016 - 2020
Xem file
30 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh củ cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Xem file
31 Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 2019)
Xem file
32 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Xem file
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển