SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết web
Tra cứu thủ tục các kỳ họp

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11

STT NỘI DUNG TÊN FILE
I THÔNG BÁO, CHƯƠNG TRÌNH
II TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1 Xin ý kiến giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Đắk Nông năm 2021
Xem file
2 Về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông
Xem file
3 Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
Xem file
4 dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (đợt 2 - năm 2020)
Xem file
5 Về việc đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông trong năm học 2021 - 2022
Xem file
6 Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
7 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025
Xem file
8 Về việc ban hành Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
9 Về việc kéo dài thời hạn áp dụng một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020
Xem file
10 Về việc ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
11 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
12 Về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế trong các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2021
Xem file
III BÁO CÁO CỦA UBND, CÁC NGÀNH
1 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2021 - 2023
Xem file
2 Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2021
Xem file
3 Về việc đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Xem file
4 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
Xem file
5 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông
Xem file
6 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
Xem file
7 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Xem file
8 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Xem file
9 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2021
Xem file
10 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021
Xem file
11 Công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa III
Xem file
12 Công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 và phướng hướng, nhiệm vụ năm 2021
Xem file
13 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019
Xem file
14 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Xem file
15 Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021
Xem file
16 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
17 Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phục vụ kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa III
Xem file
18 Kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tòa án nhân dân hia tỉnh Đăk Nông tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file
19 Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Đắk Nông
Xem file
20 Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Xem file
IV BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HDND
1 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file