Template1100 02
  Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 03 Năm 2023
Cân nhắc, điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Thứ Tư, Ngày 02 Tháng 11 Năm 2022 | Lượt xem: 268 | | |

Sáng 2/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV thảo luận tổ về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Tham gia thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Đoàn ĐBQH Đắk Nông có đồng quan đểm là cần cân nhắc, nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật hiện hành.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đồng tình cao với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ, môi trường về dự án Luật Bảo về quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Trước khi thảo luận ở hội trường về dự án Luật này, đề nghị cơ quan soạn thảo có giải trình rất cụ thể về các nội dung mà Ủy ban Khoa học, công nghệ nêu trong báo cáo thẩm tra.

Qua tổng kết Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, có rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải sửa đổi. Luật này liên quan đến rất nhiều luật hiện hành từ Luật Dân sự, Luật Thương mại, Bộ luật Tố tụng dân sự, rồi hòa giải cơ sở và một loạt các luật khác. Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng có những nội dung chưa đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Ví dụ như tại điểm o, Khoản 1, Điều 17 của dự thảo Luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm thì có nêu: yêu cầu người tiêu dùng phải mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác như là điều kiện tiên quyết để giao kết hợp đồng với người tiêu dùng. Trong khi, theo nguyên tắc, người tiêu dùng với người bán hàng là một hợp đồng dân sự, nếu hai bên không đồng ý điều kiện thì không giao kết.

Mặt khác, hiện nay, Luật hòa giải cơ sở thì áp dụng đối với các hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp vi phạm pháp luật ở cơ sở. Luật Thương mại và Nghị định số 42, của Chính phủ thì quy định hòa giải trong tranh chấp thương mại. Dự thảo Luật này lại ấn định là thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải thương mại. Đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị ở nội dung này nên để cho người tiêu dùng và các bên lựa chọn phương thức hòa giải thì phù hợp hơn.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị cơ quan soạn thảo có giải trình rất cụ thể về các nội dung mà Ủy ban Khoa học, công nghệ nêu trong báo cáo thẩm tra

Để đảm bảo tính thống nhất với Luật Tố tụng dân sự, theo đại biểu cũng cần xem lại nội dung tại Khoản 2, Điều 70 của dự thảo Luật.

Về áp dụng thủ tục rút gọn theo nội dung dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị cần phải tham khảo thêm các quy định khác như Bộ luật Tố tụng dân sự để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất. Liên quan đến nội dung tại Điều 77 của dự thảo Luật quy định về thẩm quyền của UBND có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng. Theo đại biểu, khi đã giao về thẩm quyền, cũng nên có quy định về giao nguồn lực thực hiện.  

Tại khoản 1, Điều 10 chỉ quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho người tiêu dùng về mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng và khoản 2, Điều 11 thì lại quy định việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng được quy định trong luật này bao gồm cả việc chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba. Nếu quy định như vậy thì theo đại biểu rất khó kiểm soát.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang cũng đề nghị bỏ Điều 18 về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng và hợp đồng mẫu trong dự thảo Luật.

Đồng quan điểm với đại biểu Nguyễn Trường Giang, ngoài đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số câu từ, đại biểu Phạm Thị Kiều, Đoàn ĐBQH Đắk Nông cho rằng dự thảo Luật này cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để đáp ứng tính thống nhất, đồng bộ với các luật khác.

Đại biểu Kiều đề nghị bổ sung cụm từ “cá nhân” vào khoản 1, Điều 4 nhằm nâng cao tính trách nhiệm, nhấn mạnh nghĩa vụ của mỗi công dân trong thực hiện nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại Điều 7, dự thảo Luật có nội dung quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Tuy nhiên chưa đề cập đến các hành vi cụ thể tác động đến đối tượng, gây tổn thương cho các đối tượng này. Mặt khác, Ban soạn thảo cần gộp điểm đ, Điều 7 (Phụ nữ đang mang thai) và điểm e, Điều 7 (Phụ nữ sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi) thành một điểm đ với nội dung “Phụ nữ đang mang thai; phụ nữ sinh con hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi” vì những quy định này có chung một đối tượng điều chỉnh là phụ nữ; đồng thời, thống nhất cách ghi về quy định pháp luật điều chỉnh sau mỗi đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Cơ quan soạn thảo cần xem xét lại quy định tại khoản 2, Điều 9 dự thảo Luật về việc nội dung chính sách bảo vệ thông tin phải được công khai để tạo điều kiện cho người tiêu dùng lựa chọn trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Đại biểu Phạm Thị Kiều đề nghị cần xem xét lại quy định tại khoản 2, Điều 9 dự thảo Luật về việc nội dung chính sách bảo vệ thông tin phải được công khai

Tại Điều 24, dự thảo Luật có nội dung quy định: “Trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thì giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng”. Như vậy, Điều 24 chỉ quy định ngắn gọn về việc giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo hướng có lợi cho người tiêu dùng trong trường hợp có cách hiểu khác nhau về nội dung nhưng không có quy định về đối tượng có quyền và nghĩa vụ phải giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu hướng quy định rõ hơn về nội dung này, so sánh tính tương thích giữa Điều 24 với quy định của Bộ luật Dân sự về giải thích hợp đồng tại Điều 121, Điều 404 (Giải thích hợp đồng), Điều 587 (Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây ra (Điều 34), tại khoản 5, Điều 34 dự thảo Luật quy định: “Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 2, Điều này cùng gây thiệt hại thì các tổ chức, cá nhân kinh doanh đó phải liên đới bồi thường cho người tiêu dùng”. Trong khi tại Điều 587 (Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra) của Bộ luật Dân sự quy định cụ thể, rõ ràng như sau: “Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau”. Vì vậy, đại biểu Phạm Thị Kiều đề nghị Ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu Bộ luật Dân sự nhằm làm rõ thêm theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc dẫn chiếu sang Bộ luật Dân sự để dễ dàng áp dụng vào thực tiễn, tạo nên cơ sở pháp lý thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tham gia Thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Phạm Thị Kiều đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ hơn về các đối tượng chịu áp dụng quy định tại Điều 2 của dự án Luật Giao dịch điện tử; nghiên cứu điều chỉnh nội dung tên Chương III của dự thảo cho phù hợp và đầy đủ, bởi vì các nội dung được quy định tại Chương III ngoài các quy định về “Dịch vụ tin cậy” còn có các quy định về “Chữ ký điện tử”. Cơ quan soạn thảo làm rõ hơn về khái niệm “chứng thực” để tránh nhầm lẫn với quy định về chứng thực được quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nguồn Báo Đắk Nông

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng
Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với các đơn vị cung ứng điện tại Đắk Nông
Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023
Tặng 100 suất quà cho trẻ em khó khăn tại xã Nâm Nung
Đoàn ĐBQH tỉnh tổng kết hoạt động năm 2022
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
Daibieu NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
Daibieu H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
Daibieu NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Daibieu Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Daibieu TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
Daibieu TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
Daibieu XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
Daibieu NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
Daibieu LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
Daibieu NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
Daibieu HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Daibieu THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
Daibieu ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
Daibieu ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
Daibieu NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
Daibieu NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Daibieu CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
Daibieu K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
Daibieu ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
Daibieu NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
Daibieu PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Daibieu KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
Daibieu CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Daibieu HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Daibieu PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
Daibieu TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
Daibieu HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Daibieu H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
Daibieu ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
Daibieu NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
Daibieu NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
Daibieu PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
Daibieu VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Daibieu Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
Daibieu NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
Daibieu NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
Daibieu HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Daibieu TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Daibieu THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
Daibieu MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
Daibieu LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Daibieu NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
Daibieu TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Daibieu NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
Daibieu LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 227168
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (25 Votes)
  • Không đẹp (2 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 30 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333