Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Để nêu gương thực sự trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm
Thứ Tư, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2022 | Lượt xem: 564 | | |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”[1].

Theo Người, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, trong đó, chủ yếu trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc, “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng... Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”[2]. Đồng thời, xây phải đi đôi với chống, bởi, “Muốn xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải chiến thắng kẻ thù bên trong của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá nhân”[3]. Vì chủ nghĩa cá nhân là căn bệnh chính, đẻ ra trăm thứ bệnh và nhiều thói hư tật xấu trong cán bộ, đảng viên. Do đó, nêu gương chính là phương thức hữu hiệu nhất để phòng chống chủ nghĩa cá nhân.

Nhìn lại cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy Bác chính là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người, mọi thời đại cần phải học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức của Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Bởi, Người nhận thức rằng: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[4]. Do vậy, khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Người càng ra sức tự hoàn thiện để trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn.

Thực tế, trong mỗi giai đoạn cách mạng và đòi hỏi của cuộc sống mà tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên có nội dung, yêu cầu cụ thể khác nhau, thể hiện tập trung trong nhiệm vụ của đảng viên ghi trong Điều lệ Đảng. Đặc biệt hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế có nhiều thuận lợi, thời cơ và không ít thách thức, nguy cơ. Tình hình đó càng đòi hỏi các đảng viên của Đảng phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu để góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, với toàn xã hội.

Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên như: Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị, “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về những điều đảng viên không được làm”... Qua đó, có rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, từ đồng chí Tổng Bí thư cho đến các đảng viên ở cơ sở. Đó là kết quả đáng tự hào mà công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đem lại; là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy đổi mới toàn diện, đồng bộ và tạo ra những thành quả cách mạng to lớn của đất nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc nhận thức và thực hiện trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên kết quả chưa được như mong muốn, “Trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhiều cán bộ, đảng viên có biểu hiện “lợi ích nhóm”, chủ nghĩa cá nhân, thiếu gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, thậm chí suy thoái, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”[5], hay “Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật”[6].

Trên cơ sở đó, Đại hội XIII (2021) xác định: “Phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”[7]. Đồng thời, đưa phương pháp nêu gương vào 3 trong 10 trọng tâm công tác xây dựng Đảng thời gian tới và nhấn mạnh: “Nêu gương phải thực sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng”[8]. Như vậy, nêu gương tiếp tục được Đảng ta coi trọng, đồng thời đặt lên một tầm cao mới. 

Phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu (Ảnh: Internet)

Để thực hiện tốt điều đó, Đại hội XIII xác định: “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên, “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên”[9]. Đây là những vấn đề quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đặc biệt, điểm mới của Đại hội XIII là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên với tiêu chí “6 dám” thông qua chính sách khuyến khích và cơ chế bảo vệ, “có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”[10]. Đây được coi là “liều thuốc” rất kịp thời, giúp cởi bỏ tâm lý sợ sai của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời là cơ sở để cán bộ, đảng viên vững tâm, vững lòng hơn khi có những đổi mới sáng tạo vì sự phát triển, vì lợi ích sự nghiệp chung của đất nước.

Ngày 18-5-2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và Nhân dân, nhằm đánh giá đúng thực chất việc thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Qua đó, đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII (4-10-2021) xác định: “Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu… Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm””[11].

Có thể thấy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tiếp tục được cọi trọng và nâng tầm là bước tiến quan trọng, đột phá trong nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Do đó, để nêu gương thực sự trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải thực hành nêu gương trong tư duy, diễn đạt, công tác, ứng xử, sinh hoạt; tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng nhằm hoàn thiện hình mẫu “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”; đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nội bộ từng tổ chức Đảng - vấn đề tuy không mới nhưng là yêu cầu bức thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Cẩm Trang - Trường Chính trị tỉnh

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQGST, HN.2002, tập 12, tr.558.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQGST, HN.2011, tập 7, tr.55.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQGST, HN.2002,  tập 11, tr.373.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQGST, HN.2002, tập 1, tr.263.

[5] Báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020.

[6] Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

[7] ĐCSVN: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, HN 2021, Tập I, tr.41.

[8] ĐCSVN: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, HN 2021, Tập II, tr.238.

[9] ĐCSVN: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, HN 2021, Tập II, tr.237.

[10] ĐCSVN: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, HN 2021, Tập I, tr.42.

[11] Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb. CTQGST, HN.2021, tr.95.

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương mua sắm bàn ghế phục vụ phòng họp trực tuyến HĐND tỉnh
Giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng quý I
Lấy kết quả học và làm theo Bác làm chủ đạo để đánh giá đảng viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị về tổ chức tết Nhâm Dần năm 2022
Để nêu gương thực sự trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 421086
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333