SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết web
Giới thiệu

TỔNG QUAN VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

 

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. (Điều 13 Hiến pháp 2013)

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu. (Điều 15 Hiến pháp 2013)

 

 

 

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh (Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015)

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật:

 

- Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh;

 

- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn tỉnh;

 

- Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh;

 

- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

 

- Giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn; phê chuẩn nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng chính quyền:

 

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịchỦy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh;

 

- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

 

- Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu;

 

- Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

 

- Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ giao; quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ;

 

- Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia thôn, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, đường, phố, quảng trường, công trình công cộng ở địa phương theo quy định của pháp luật.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

 

- Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền;

 

- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh theo quy định của pháp luật;

 

- Quyết định các nội dung liên quan đến phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; các khoản đóng góp của Nhân dân; quyết định việc vay các nguồn vốn trongnước thông qua phát hành trái phiếu địa phương, trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật;

 

- Quyết định chủ trương, biện pháp cụ thể để khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 

- Quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 

- Quyết định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong phạm vi được phân quyền theo quy định của pháp luật; việc liên kết kinh tế vùng giữa các cấp chính quyền địa phương phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân;

 

- Quyết định quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

 

- Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt; quyết định biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác, bảo vệ môi trường trong phạm vi được phân quyền.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao:

 

- Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được phân quyền; quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;

 

- Quyết định biện pháp khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh;

 

- Quyết định biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương; biện pháp bảo đảm cho hoạt động văn hóa, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền.

 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội:

 

- Quyết định biện pháp phát triển hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã;

 

- Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật;

 

- Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và chăm sóc người mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Quyết định biện pháp phòng, chống dịch bệnh; biện pháp thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh;

 

- Quyết định biện pháp quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực ở địa phương; biện pháp tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

 

- Quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại địa phương phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách của địa phương và quy định của cơ quan nhà nước cấp trên;

 

- Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; biện pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, biện pháp xóa đói, giảm nghèo.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo:

 

- Quyết định biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường đoàn kết toàn dân và tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương;

 

- Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội:

 

- Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh;

 

- Quyết định chủ trương, biện pháp nhằm phát huy tiềm năng của địa phương để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu thời bình và thời chiến;

 

- Quyết định chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã ở địa phương; quyết định chủ trương, biện pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, chuyển hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương từ thời bình sang thời chiến;

- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp huyện.

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA III, 
NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 

 

Lê Diễn.jpg                   ÔNG LÊ DIỄN
 

- Sinh ngày: 16/4/1960

- Quê quán: Cát Lâm – Phù cát – Bình Định

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo

  dục, Cử nhân Kinh tế, Đại học An ninh.

- Chức vụ: UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

  Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Lý luận chính trị: Cử nhân

 
 

 CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

Nguyễn Thị Hoa.jpg           BÀ NGUYỄN THỊ HOA​

 

 

 

- Sinh ngày: 07/12/1967

- Quê quán: Đức Thanh – Đức Thọ – Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch  

   HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

 

 
Kthanh.jpg                ÔNG K'THANH
 

- Sinh ngày: 05/9/1968

- Quê quán: Quảng Khê - Đắk Glong

  Đắk Nông

- Dân tộc: Mạ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

  
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 
Hà Trung Ký.jpg          ​ÔNG HÀ TRUNG KÝ
 

- Sinh ngày: 21/10/1961

- Quê quán: Bình Thạnh – Bình Sơn 

   Quảng  Ngãi

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, 

   Đại học Tuyên giáo

- Chức vụ: UVBTV, TB. Tuyên giáo Tỉnh

  ủy, TB. Văn hóa –  Xã hội HĐND tỉnh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Lê Kim Huy.jpg ​              ÔNG LÊ KIM HUY
 

- Sinh ngày: 13/8/1959

- Quê quán: Thái Hưng – Thái Thụy – 

   Thái Bình

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tổng 

   hợp Toán

- Chức vụ: UVBTV, TB. Dân vận Tỉnh

   ủy, TB. Dân tộc HĐND tỉnh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Nguyễn Đình Trung.jpg  ​    ÔNG NGUYÊN ĐÌNH TRUNG
 

- Sinh ngày: 19/4/1973

- Quê quán: Vĩnh Thành – Yên Thành 

   Nghệ An

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành 

   chính công, Cử nhân Luật

- Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

  Tỉnh ủy, TB. Pháp chế HĐND tỉnh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp   

 
Nguyễn Đình Đạo.jpg ​       ÔNG NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO

 

- Sinh ngày: 01/3/1966

- Quê quán: Nghĩa Mỹ – Tư Nghĩa 

  Quảng Ngãi

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ: TB. KT-NS HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Hoàng Viết Chấn.jpg ​       ÔNG HOÀNG VIẾT CHẤN

 

- Sinh ngày: 12/8/1962

- Quê quán: Vĩnh Thịnh – Vĩnh Lộc 

  Thanh Hóa

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

  
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

 
Nguyễn Đình Đạo.jpg ​     ÔNG NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
 

- Sinh ngày: 01/3/1966

- Quê quán: Nghĩa Mỹ – Tư Nghĩa 

  Quảng Ngãi

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Chức vụ: TB. KT-NS HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Nguyễn TĐức Hải.jpg        ÔNG NGUYỄN ĐỨC HẢI
 

- Sinh ngày: 01/8/1969

- Quê quán: Hành Nhân – Nghĩa Hành

  Quảng Ngãi

- Dân tộc: Kinh   

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

   Nông nghiệp

  Cử nhân Luật

- Chức vụ: Phó TB. KT-NS HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

  
THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH​ ​ ​
​01 Ông Đỗ Bích Huy​ TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh​
​02 Ông Vũ Minh Khôi​ Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Đức​
​03 Ông Nguyễn Tất Thắng​ Giám đốc Công ty TNHHCNTP Tất Thắng​
​04 Bà Nguyễn Thị Tình​ HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đắk Mil​
​05 Bà Nguyễn Thị Vinh​ ​HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk  R'lấp
 
BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

 
Hà Trung Ký.jpg ​           ÔNG HÀ TRUNG KÝ
 

- Sinh ngày: 21/10/1961

- Quê quán: Bình Thạnh – Bình Sơn 

   Quảng  Ngãi

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, 

   Đại học Tuyên giáo

- Chức vụ: UVBTV, TB. Tuyên giáo Tỉnh

  ủy, TB. Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

  
Phan Quốc Lập.jpg ​        ÔNG PHAN QUỐC LẬP
 

- Sinh ngày: 16/12/1975

- Quê quán: Diễn Vạn - Diễn Châu

   Nghệ An

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

   Triết học

- Chức vụ: Phó TB. VH-XH HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Kiều Châu Loan.jpg ​        BÀ KIỀU CHÂU LOAN
 

- Sinh ngày: 13/02/1979

- Quê quán: Hồng Phong – Vũ Thư

  Thái Bình

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xã

   hội học

- Chức vụ: Phó TB. VH-XH HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI​ ​ ​
​01 Ông Đặng Văn Dung​ Chủ tịch Hội VHNT tỉnh​
​02 Bà Nguyễn Thị Hương​ HUV, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đắk Song​
​03 Ông Nguyễn Thanh Quang​ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh​
​04 Bà Nguyễn Thị Thu Thúy​ TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 
BAN PHÁP CHẾ

 
Nguyễn Đình Trung.jpg ​     ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
 

- Sinh ngày: 19/4/1973

- Quê quán: Vĩnh Thành – Yên Thành 

   Nghệ An

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành 

   chính công, Cử nhân Luật

- Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 

  Tỉnh ủy, TB. Pháp chế HĐND tỉnh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp  

 
Nguyễn Ngọc Khoa 2017.jpg       ​ÔNG NGUYỄN NGỌC KHOA
 

- Sinh ngày: 01/01/1976

- Quê quán: Phong Điền - Thừa Thiên

  Huế

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

- Chức vụ: Phó TB. Pháp chế HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp


 
 
​  Lê Quốc Đông 1.jpg ​          ÔNG LÊ QUỐC ĐÔNG
 

- Sinh ngày: 30/9/1979

- Quê quán: Gia Phố – Hương Khê

   Hà Tĩnh

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản 

   lý Hành chính, Cử nhân Luật

- Chức vụ: Phó TB. Pháp chế HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Trung cấp

 
THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ​ ​ ​
​01 Ông Nguyễn Văn Cường​ ​TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
​02 Ông Trương Xuân Lai​ TUV, Đại tá, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh​
​03 Ông Vũ Tiến Lư​ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy​
​04 Bà Mai Thị Xuân Trung​ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy​
 
BAN DÂN TỘC

 
Lê Kim Huy.jpg           ​ÔNG LÊ KIM HUY
 

- Sinh ngày: 13/8/1959

- Quê quán: Thái Hưng – Thái Thụy – 

   Thái Bình

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tổng

  hợp Toán

- Chức vụ: UVBTV, TB. Dân vận Tỉnh

  ủy, TB. Dân tộc HĐND tỉnh.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Y Thái 1.jpg ​             ÔNG Y THÁI
 

- Sinh ngày: 20/12/1977

- Quê quán: Quảng Trực - Tuy Đức

   Đắk Nông

- Dân tộc: M’Nông

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản 

   trị Kinh doanh, Đại học Hành chính

- Chức vụ: Phó TB. Dân tộc HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
Hồ Thị Nghĩa.JPG ​           BÀ HỒ THỊ NGHĨA

 

- Sinh ngày: 20/10/1981

- Quê quán: Duy Châu - Duy Xuyên

   Quảng Nam

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ: Phó TB. Dân tộc HĐND tỉnh

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 
​ ​ ​THÀNH VIÊN BAN DÂN TỘC
​01 Ông Điểu Xuân Hùng​ UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh​
​02 Bà H' Vi ÊBan​ TUV, Bí thư Tỉnh đoàn​
​03 Ông Y Quang B' Krông​ TUV, Bí thư Huyện ủy Đắk Glong
​04 Ông Lê Vinh Quy​ Phó Giám đốc Công an tỉnh​
 
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA III

 
​STT
​HỌ VÀ TÊN
​CHỨC VỤ
TỔ ĐẠI BIỂU THỊ XÃ GIA NGHĨA
​01 ​Ông Lê Diễn ​UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
02 ​Ông Nguyễn Đình Đạo ​Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh
​03 Ông ​Trần Đình Ninh ​Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa
​04 ​Bà Mai Thị Xuân Trung ​Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
​05 ​Đại đức Thích Quảng Hiền ​Trưởng ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì Chùa Pháp Hoa
​ ​TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN TUY ĐỨC
​01 ​Lê Kim Huy ​UVBTV, TB. Dân vận TU, TB. Dân tộc HĐND tỉnh
​02 ​Ông Nguyễn Ngọc Khoa Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh​
​03 Ông Vũ Minh Khôi Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Đức​
​04 ​Ông Y Thái Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh​
​​ ​TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐẮK GLONG
​01 Ông K'Thanh TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh​
​02 Ông Đỗ Bích Huy TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh​
​03 Ông Y Quang B'Krông TUV, Bí thư Huyện ủy Đắk Glong​
​04 Ông Vũ Tá Long Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong​
​05 Ông Vũ Tiến Lư Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy​
​ ​TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐẮK R'LẤP
​01 ​Bà Nguyễn Thị Hoa UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh​
​02 Ông Điểu Xuân Hùng UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh​
​03 Ông Nguyễn Tấn Bi TUV, Giám đốc Sở Tài chính​
​04 Ông Nguyễn Đức Hải Phó Trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh​
​05 Ông Nguyễn Cầu Phó Giám đốc Sở NN&PTNT ​
​06 Bà Nguyễn Thị Thu Thúy TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
​07 Ông Lê Văn Thị Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp​
​08 Bà Nguyễn Thị Vinh HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp​
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐẮK SONG​ ​ ​
​01 ​Ông Hà Trung Ký UVBTV, TB. Tuyên giáo TU, TB. VH-XH HĐND tỉnh​
​02 Ông Trương Xuân Lai TUV, Đại tá, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh​
​03 Bà Hồ Thị Nghĩa Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh​
​04 Ông Nguyễn Xuân Thanh Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song​
​05 Bà Nguyễn Thị Hương HUV, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đắk Song​
​06 Ông Nguyễn Thanh Quang Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh​
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN ĐẮK MIL​ ​ ​
​01 Ông Nguyễn Bốn Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh​
​02 Ông Nguyễn Đức Nguyên TUV, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa
​03 Ông Lưu Văn Trung Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư​
​04 Ông Đỗ Văn Long Đại tá, Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh​
​05 Ông Hoàng Trung Thơ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh​
​06 Ông Đặng Văn Dung Chủ tịch Hội VHNT tỉnh​
​07 Ông Hoàng Văn Thuần Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil​
​08 Bà Nguyễn Thị Tình HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đắk Mil​
​09 Ông Trần Văn Công ​Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN CƯ JÚT​ ​ ​
​01 ​Ông Nguyễn Đình Trung  UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, TB. Pháp chế HĐND tỉnh​
​02 ​Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh​
​03 Ông Ngô Đức Thọ TUV, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh​
​04 Ông Nguyễn Tuấn Phúc TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
Cư Jút​
​05 Bà H'Vi ÊBan TUV, Bí thư Tỉnh đoàn​
​06 Ông Hoàng Viết Chấn Chánh Văn phòng HĐND tỉnh​
​07 Ông Phan Quốc Lập Phó Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh​
​08 Bà Kiều Châu Loan Phó Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh​
​09 Ông Nguyễn Tất Thắng Giám đốc Công ty TNHHCNTP Tất Thắng​
TỔ ĐẠI BIỂU HUYỆN KRÔNG NÔ​ ​ ​
​01 Ông Trần Xuân Hải​ UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh​
​02
Ông Nguyễn Văn Cường 
TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh​
​03 Bà Nguyễn Thị T. Hương ​TUV, Giám đốc Sở Y tế
04
​Ông Lê Văn Chiến Chánh Văn phòng Tỉnh ủy​
​05 Ông Lê Quốc Đông Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh​
​06 Ông Lê Vinh Quy Phó Giám đốc Công an tỉnh​
​07 Ông Nguyễn Văn Quốc HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô​